Hôm nay, 05/03/2021

Trang chủ   l  Gửi bài   l  Hướng dẫn  

Tìm kiếm

Trang chủ

Giới thiệu

Thành viên CLB

Tác phẩm

Trao đổi

Bếp núc văn chương

Chuyện bên lề

Người truy cập thứ :
400313

 
 

 

Chùm thơ T1+2.2017

HAØ NGA

 

Nhôù queâ


Muøa xuaân thaêm khaép queâ ngöôøi

Chaïnh loøng toâi nhôù queâ toâi laï luøng

Nhôù caàu ao caïnh caây sung

OÂng baø, cha meï toâi töøng ôû ñaây

Haøng raøo bao boïc vöôøn caây

Quanh naêm xanh toát vôi ñaày tuoåi thô

Laøm gì coù maän coù mô

Voái xanh sung chaùt taùo trô thoâi maø

Chò em toâi thích nhaát laø

Caây sung caønh thaáp loøa xoøa maët ao

Ngaû löng tay vít caønh cao

Moät chaân thoø xuoáng ñaäp caøo nöôùc leân

Coøn vaøi ñöùa nöõa caønh beân

Thay nhau ñaäp nöôùc caøng theâm oàn aøo

Noùng trôøi côûi aùo taém ao

Nöûa thaân caây chuoái laøm phao vaãy vuøng

Nhôù queâ nhôù ñeán voâ cuøng

Nhôù queâ nhôù ñeán laï luøng ngaøy xöa

Öôùc veà côm maém rau döa

Baây giôø caûnh cuõ ngöôøi xöa ñaâu coøn.

 

   THAÙI BAÙ NGOAÏN

 

Khai sinh töø ñaûo Hoaøng Sa

 

(Xem truyeàn hình Toå quoác töø bieån ñaûo)

 

Sinh ra töø ñaûo Hoaøng Sa

Choân rau caét roán meï cha vui möøng

Con trai laøng vaïn laãy löøng

Trôøi yeân bieån laëng töng böøng chia vui

Khai sinh cha heát ngaäm nguøi

Hoaøng Sa queâ meï ngoït buøi ñaéng cay

Chuû quyeàn chaéc suùng trong tay

Teân con teân ñaûo thaùng ngaøy Vieät Nam

Baûy tö (1974) giaêc ñaùnh tan hoang

Cha con töû traän maùu loang haän thuø

Giaëc kia laät loïng giaû ngu

Khai sinh coøn ñoù giaû muø giaû caâm!

Duø cho soùng gioù bieån gaàm

Giöõ quyeàn bieån ñaûo quyeát taâm baûo toaøn!

 

 

  LAÂM VIEÁT NINH

 

 

Muøa thu laù bay

 

 

Muøa thu hai ñöùa hai nôi

Laøm sao hoân ñöôïc toùc ngöôøi anh yeâu

Muøa thu gioù nheï hiu hiu

Göûi anh noãi nhôù myõ mieàu maét em

 

Muøa thu dìu dòu tröôùc reøm

Thoaùng ai nheø nheï thaân quen aân tình?

Muøa thu caây laù rung rinh

Thì thaàm tieáng goïi chuùng mình yeâu nhau

 

Muøa thu em haõy veà mau

Baày chim vaán vít traùi nhaøu treân caây

Thu sang em haõy veà ñaây

Ñoâi ta cuøng ngaém vaøng bay nheï nhaøng!

 

 

Các tin, bài khác:

 

Bài mới

  Tiểu phẩm

  Thơ

  CHIẾU RIỆU THU

  Chùm thơ Võ Chí Trường

  CHÙM THƠ VÕ CHÍ TRƯỜNG

  CLB sinh hoạt đầu xuân

  Chùm thơ tháng 9&10.2018

  Chúc mừng Ngày Quốc tế Phụ nữ 8.3

  Sự thành công trên cả mong đợi

  Chùm thơ T5+6.17

3M
hssv
Web gia đình
 

Designed by Web division, VDC1