Hôm nay, 05/03/2021

Trang chủ   l  Gửi bài   l  Hướng dẫn  

Tìm kiếm

Trang chủ

Giới thiệu

Thành viên CLB

Tác phẩm

Trao đổi

Bếp núc văn chương

Chuyện bên lề

Người truy cập thứ :
400302

 
 

 

Chùm thơ T3+4.17


Trịnh Long Đắc

Tình yeâu tem thö

Töø bao giôø, töø bao giôø!

Tem thö coù töï bao giôø ngöôøi ôi?

Tem ñi ngöôïc, tem veà xuoâi

Vaøo Nam ra Baéc, bieån trôøi Ñoâng Taây

 

Noái tình ngöôøi khaép ñoù ñaây

Mang loøng ta ñeán ñaém say loøng ngöôøi

Mang nieàm vui ñeán nieàm vui

Vaø chia nhau caû nhöõng lôøi buoàn ñau

 

Laø con ñoø, laø caây caàu

Noái ngaøn xöa vôùi ngaøn sau maën maø

Noái ñaát lieàn vôùi ñaûo xa

Ñeå tình em vôùi tình ta saùng hoàng

 

Tem caàn maãn, tem thuûy chung

Daëm daøi naêm thaùng, chöa töøng kieâu sa

Naêm chaâu boán bieån moät nhaø

Traûi loøng ñaát meï nôû hoa boán muøa.

 

 

Đinh Văn Hương

Thaêm Ba Beå

Saùng nay ta vaøo Ba Beå

Leânh ñeânh treân moät con thuyeàn

Moûng manh… nhö laø voû traáu

Moùn quaø cuûa moät baø Tieân(*)

 

Maët hoà nöôùc laëng soùng eâm

Röøng caây ñoâi bôø soi boùng

Thôøi gian troâi ñi chaàm chaäm

Ñaøn coø voã caùnh bay leân

 

Thuyeàn ta gheù laïi ao Tieân

Loái moøn ai treøo moûi goái

Coù phaûi xöa laø Beán Ñôïi

Ngôõ laø laïc böôùc Ñaøo nguyeân

 

Hoâm nay, anh ñi cuøng  em

Treân thuyeàn, aùo phao ñoû röïc

Nhö ñaøn Giao long hieän leân(*)

San nuùi thaønh hoà thaønh vöïc

 

Chuyeän keå töø ngaøn naêm tröôùc

Ñöôïc nghe töø thuôû aáu thô

Hoâm nay maùi ñaàu ñaõ baïc

Ba Beå vaãn ñôïi… vaãn chôø…Phan Thế Triết

NGÂM MẤY VẦN

 

Lạc thú văn chương quá tuyệt vời,

Keo sơn gắn bó chẳng hề lơi.

Lao tâm mãi miết không hề mỏi,

Khổ tứ miên man chẳng chịu rời.

Xanh lại tình già càng mãi đẹp,

Thắm thêm sức trẻ vốn luôn tươi.

Phong ba bão táp không lùi bước,

Ngâm mấy vần ca ngợi cuộc đời.

 

Phạm Đạo

 

TÌNH BẠN(*)

 

Anh với tôi hai khoảng trời riêng

Đến với nhau - duyên phận cuộc đời

Anh say mê  cung bậc âm thamh

Tôi mải miết tìm tứ chọn từ


Ta mãi nhớ một thời hoa đỏ     

Đi suốt tháng năm nhạc và thơ     

Thơ tôi viết - Anh chắp cánh     

Cho cuộc đời mãi mãi tươi xanh!

------------

(*) Bài này đã được Ns. Lê Xuân Thọ, Phạm Đạo làm Video đưa lên FB đã có trên 1500 lượt người vào xem

 

Trương Hải Yến

 

Ngöôøi aáy

Bieát raèng toâi ñaõ coù choàng

Maø sao ngöôøi aáy tô loøng vaán vöông

Chieàu nghieâng tím bieác con ñöôøng

Laø nôi ngöôøi aáy vaãn thöôøng ñôïi toâi

 

Giaän hôøn ñöôøng ñaõ reõ ñoâi

Sao ngöôøi aáy vaãn ñöùng ngoài ngaån ngô

Moät thôøi noâng noåi, daïi khôø

Ngaøn lôøi xin loãi göûi nhôø caùnh chim

 

Hoaøng hoân tím bieác chieàu nghieâng

Con soùng nhoû vaãn dòu eâm voã bôø

Thu veà toâi vieát vaàn thô

Caàu mong ngöôøi aáy beán bôø bình an

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Các tin, bài khác:

 

Bài mới

  Tiểu phẩm

  Thơ

  CHIẾU RIỆU THU

  Chùm thơ Võ Chí Trường

  CHÙM THƠ VÕ CHÍ TRƯỜNG

  CLB sinh hoạt đầu xuân

  Chùm thơ tháng 9&10.2018

  Chúc mừng Ngày Quốc tế Phụ nữ 8.3

  Sự thành công trên cả mong đợi

  Chùm thơ T5+6.17

3M
hssv
Web gia đình
 

Designed by Web division, VDC1