Hôm nay, 05/03/2021

Trang chủ   l  Gửi bài   l  Hướng dẫn  

Tìm kiếm

Trang chủ

Giới thiệu

Thành viên CLB

Tác phẩm

Trao đổi

Bếp núc văn chương

Chuyện bên lề

Người truy cập thứ :
400293

 
 

 

Chùm thơ T5+6.17

Chùm thơ T5+6.17

 

1.    Nguyễn Minh Tâm

 

NHỊP CẦU TÌNH YÊU

Hữu tình chi lắm Ngưu lang

Để cho Chức nữ vì chàng đắm say

Mỗi năm chỉ một vài ngày

Gặp nhau nước mắt tràn đầy trần gian

 

Ngày vui chưa gặp đã tàn

Phu thê đôi ngả biết làm sao đây

Người chẳng gặp tiếng chẳng hay

Buồn vui nào biết giãi bày cùng ai

 

Cớ sao không nhờ tổng đài

Bắc cầu nối nhịp cho người gặp nhau

Dù xa xa tận đâu đâu

Chỉ vài giây đã cùng nhau tâm tình

 

Facebook cũng thật thông minh

Tin hình chuyển đến máy mình đó thôi

Viễn thông mạng quá tuyệt vời

Ngày đêm chẳng quản giúp người bên nhau

 

Ngưu lang, Chức nữ ở đâu

Nhớ dùng điện thoại nỗi sầu vơi đi

                                                10/10/2013

                                                                  

2.    Khắc Chư

 

HOÀN KIẾM THU

 

Bồng bềnh đền Ngọc sơn

Bên Hồ cây Tháp Bút

Cong cong cầu Thê húc

Gánh nặng tình nước non

 

Gương Hồ nước long lanh

Soi trời thu in đáy

Trên tháp Rùa phấp phới

Cờ đỏ sao vàng bay

 

Bao năm bao thế kỷ

Tháp nổi giữa Hồ này

Đón cụ Rùa về đây

Truyền đời xây cuộc sống

 

Thăng long thu Thăng long

Thả hồn nơi Hoàn kiếm

Hà nội ơi yêu mến

Thắm đượm tình thế gian

                                 Mùa thu 2008

3.    Hà Duyên

 

THƯ NHỚ

 

Nhôù ngaøy anh ñi xa

Thö cho em ñeàu ñaën

Ai noái lieàn tình ta

Hai phöông trôøi möa naéng

 

Nhöõng ngaøy anh xa vaéng

Em lo laéng voâ cuøng

Mieàn Trung xa xoâi quaù

Em göûi caùnh thö hoàng

 

Thö qua nuùi, qua soâng

Thö qua ñoàng, qua bieån

Ñeán beân anh thöông meán

Bao ñieàu em caàu mong.

 

Anh göûi veà cho em

Nuï hoân ngaøy gaëp maët

Em göûi tôùi nôi anh

Bao nhôù thöông choàng chaát…

 

Em ôn ngöôøi böu ñieän

Em ôn caùnh tem hoàng

Noái hai phöông trôøi laïi

Ta beân nhau noãi loøng.

 

4.    Thu Hiền

 

CÓ MỘT LẦN NHƯ THẾ

(Kính dâng hương hồn Mẹ)

 

Nhớ một lần giặc đến

Mẹ phải lội qua sông

Áo quần đâu còn nữa

Đành phải chịu người không.

 

Giữa giá rét ngày đông

Thương mẹ bầm, tím, tái

Dân làng càng ái ngại

Sinh nở sắp đên kỳ.

 

Mẹ nào có quản chi

Tổ quốc đang lâm nguy

Giặc đến nhà phải đánh

Dương cao ngọn cờ hồng.

 

Con nhớ mãi dòng sông

Em bé cũng góp công

Tuy còn trong bụng Mẹ

Cả đất nước bế bồng.

 

Có một lần như thế

Con không thể nào quên!

                           Hà Nội, mùa xuân 2008

 

5.    Bích Hợp

 

TIẾNG CHIM TU HÚ

 

Tieáng chim tu huù xa vôøi

Ngaân nga tieáng hoùt moät thôøi aáu thô

Naéng vaøng ñoä aáy nhö tô

Saân nhaø traûi roäng, öôùc mô xanh trôøi

Meï hieàn ñem thoùc ra phôi

Thuùng vaøng meï ñoå, moät thôøi long ñong

Meï ñi khi luùa vaøng ñoàng

Con ñöa tieãn meï taám loøng treû thô

Meï sao chaúng ôû ñeán giôø

Ñeå cho ñaøn chaùu, ngaây thô goïi baø

Tieáng chim naêm thaùng daàn xa

Maø con töôûng môùi hoâm qua tieãn ngöôøi

Bao muøa tu huù qua roài

Vuï chieâm laàn thöù boán möôi ñang vaøng

Meï veà vöông chuùt khoùi nhang

Tieáng chim tu huù, raâm ran voïng veà.

 

6.    Hoài Lan

 

MƯA

Giaän ai trôøi truùt maùi möa

Phoá thaønh soùng lôùn caøng thöa thôùt ngöôøi

ÔÛ nôi caùch bieät phöông trôøi

Mong möa ñöøng öôùt aùo ngöôøi sôøn vai

Moät thôøi ñeå nhôù khoâng phai

Cuøng ai öôùt aùo, cuøng ai noâ ñuøa

Roài cuøng ngoài ngaém haït möa

Nghe nhö coå tích chuyeän xöa ñaâu roài

Rôi hoaøi tí taùch möa ôi!

Doäi veà kyù öùc moät thôøi meânh moâng

Haït buoàn haõy chaûy ra soâng

Haït thöông, haït nhôù xin loàng vaøo thô

 

7.    Hoàng Lan

           TRI ÂN HÀ TĨNH

 

Đọc truyện Kiều tưởng nhớ người vô tận

Hơn ba nghìn câu thơ lắng đọng

Tấm lòng ông lòng đại thi hào

Ai đếm được bao người rơi lệ

Hát ru con hồn vía câu Kiều

Đếm sao hết bao người con hiếu thảo

Thuý Kiều cứu cha là tấm gương theo

 

Hà Tĩnh ơi xúc động biết bao nhiêu

Sinh ra Nguyễn Du, Truyện Kiều kiệt tác

Người đi xa nhưng chưa bao giờ khuất

Đời tri ân Hà Tĩnh đất linh thiêng!

                                         Hà Nội, 30-4-2007

 

 

8.    Phương Na

TÌNH ANH

Traêng kia khi khuyeát khi troøn

Tình anh vaãn giöõ saét son thuûa naøo

Nuï hoân chöa moät laàn trao

Moãi ngöôøi moät ngaû tình vaøo coõi mô

Khoù khaên ngaøy aáy voâ bôø

Khoâng gaëp nhau ñöôïc, ñaønh thö trao lôøi

Thö ñi laïc, chaúng tôùi ngöôøi

Theá laø tình caûm cöù rôøi maõi xa

Baây giôø ñaõ tuoåi oâng baø

Chaùu con ñaày ñuû ta ñaø gaëp nhau

Moãi ngöôøi leân khaùc con taøu

Nhöng tình anh vaãn coøn saâu naëng loøng

Cho duø tuoåi ñaõ leân oâng

Vaãn coøn vöông vaán boùng hoàng ngaøy xöa

 

 

9.     Phạm Thị Sâm

 

Th¨m mé cô hoµng thÞ loan


Đường dài một chuyến thăm quê,

Xa xôi, lòng vẫn nhớ về cố hương.

Thành Vinh, xứ Nghệ yêu thương,

Rộn ràng người đến, chật đường xe qua.

 

Đường lên quê Bác xa xa,

Mây vờn Đại Huệ,[1] là là khói sương.

Bao đoàn khách của thập phương,

Thành tâm đến thắp nén hương...cúi đầu

Lắng nghe từng ý từng câu,

Từng trang lịch sử khổ đau của Người,

Nuôi chồng ăn học tới nơi,

Nuôi con, con đã nên người lừng danh.

Đôi vai gầu gánh một mình,

“Cái khung cửi nhỏ” nặng tình nước non...

Núi cao cây đá xanh rờn,

Ví như đức độ công ơn của Bà

----------------

[1] Mộ cụ Hoàng Thị Loan thân mẫu Bác Hồ

trên núi Đại Huệ Nam Đàn Nghệ An

  

 

10.Phan Tất Vĩnh

 

MÙA HOA EM

Cöù töøng ngaøy, moãi saùng ngang qua

AÙo em laïi thay maøu saéc môùi

Vaø moãi saùng, anh ngoài ñöùng ñôïi

Ñoùn em veà, ñoùn caû muøa hoa

Mai, ñaøo nôû, maøu töôi röïc rôõ

Goïi muøa xuaân, aêm aép traøn veà

Hoa baèng laêng, tím maøu thöông Hueá

Em hoa gì? maø chaùy giaác mô

Thoaét ñaõ haï qua, thu voäi heát

Ñaõ sen taøn, cuùc cuõng thoâi boâng

Thöông em ñang ngang muøa giaù laïnh

Mong moûi thaùng ngaøy, heát gioù ñoâng

Em vaãn ñeïp, dòu daøng saéc môùi

Coù em nhö trôøi ñaát roäng theâm ra

Vaø anh ñôïi, moãi ngaøy anh ñôïi

Coù em veà, laø caû muøa hoa

  

Các tin, bài khác:

 

Bài mới

  Tiểu phẩm

  Thơ

  CHIẾU RIỆU THU

  Chùm thơ Võ Chí Trường

  CHÙM THƠ VÕ CHÍ TRƯỜNG

  CLB sinh hoạt đầu xuân

  Chùm thơ tháng 9&10.2018

  Chúc mừng Ngày Quốc tế Phụ nữ 8.3

  Sự thành công trên cả mong đợi

  Chùm thơ T5+6.17

3M
hssv
Web gia đình
 

Designed by Web division, VDC1