Hôm nay, 05/03/2021

Trang chủ   l  Gửi bài   l  Hướng dẫn  

Tìm kiếm

Trang chủ

Giới thiệu

Thành viên CLB

Tác phẩm

Trao đổi

Bếp núc văn chương

Chuyện bên lề

Người truy cập thứ :
400299

 
 

 

Chùm thơ tháng 9&10.2018

Nhiệt liệt chào mừng ngày giải phóng Thủ đô 10/10 và Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10

CHÙM THƠ 9+10/18

Nguyễn Bá Hoan

Vaù aùo meï

Thaân taëng T.K. vôùi loøng ngöôõng moä

 

 

Naêm aáy toâi leân möôøi

Khai tröôøng vui nhö hoäi

Tung taêng quaàn aùo môùi

AÙo meï vöøa sôøn vai

Naêm aáy toâi möôøi hai

Ñöôïc theâm quaàn aùo môùi

AÙo meï ñaõ vaù vai

Toâi nhìn vai aùo meï

Meï nhìn toâi mæm cöôøi

Chæ khi muøa xuaân tôùi

AÙo ñoû ngöôøi ñem phôi

Nay toâi ñaõ naêm möôi

Meï toâi vöøa khuaát nuùi

Ñöôøng khaâu vai aùo m

Ñaõ chæ ñöôøng cho toâi

 

Lê Tiến Hoành

    ĐÊM THU NHỚ MẸ...

 

   Thế là con mất Mẹ rồi,   

Chẳng còn Mẹ nữa, lúc ngồi chờ con,    

Mình cha ngóng đợi mỏi mòn,    

Chờ Mẹ đêm lạnh, héo hon tuổi già,    

Mẹ đi, đi mãi, đi xa…    

Mẹ đi, Mẹ chằng về nhà nữa ư!    

Đêm thu gió lạnh, sương mù,    

Cha thương nhớ Mẹ, lời ru thủa nào?    

Đêm nay sáng tỏ trăng sao,    

thương nhớ Mẹ, nghẹn ngào lòng con!...

                                                    30-9-2018.

 

Lê Văn Kỷ

 

Taëng em

thôï maùy vieãn thoâng

 

Em ngöôøi thôï maùy vieãn thoâng

Bìa taäp san aûnh em ñeïp quaù

Beân maùy moùc kyõ thuaät nhieàu keânh

Ñoâi maét em dòu daøng

Ñoâi baøn tay meàm maïi

Ñang chænh maùy vieãn thoâng

Taâm hoàn em laø nhöõng baøi ca

Giaønh cho maùy, cho keânh taát caû

Nghe chuoâng ñieän thoaïi goïi

Em nhaác maùy traû lôøi

Maùy toát keânh thoâng

Anh nghe roõ khoâng?

Muøa xuaân ñaõ veà…

 

 

Các tin, bài khác:

 

Bài mới

  Tiểu phẩm

  Thơ

  CHIẾU RIỆU THU

  Chùm thơ Võ Chí Trường

  CHÙM THƠ VÕ CHÍ TRƯỜNG

  CLB sinh hoạt đầu xuân

  Chùm thơ tháng 9&10.2018

  Chúc mừng Ngày Quốc tế Phụ nữ 8.3

  Sự thành công trên cả mong đợi

  Chùm thơ T5+6.17

3M
hssv
Web gia đình
 

Designed by Web division, VDC1